مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۲۴ - دین روز

دین روز ای روی تو آگفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین

با می و می خوردن دین را چه کار

می خور و می نوش و قوی دار دین

هر گنهی کز می حاصل شود

محو کند خدمت شاه زمین

شاه جهانگیر ملک ارسلان

آنکه کند ملک بر او آفرین

تا به نگین نازد ملک جهان

ملک جهان بادش زیر نگین