عرفی شیرازی » قطعات » شمارهٔ ۳۹ - سخن ناشنیده

شنیده ام که بشوخی بر آن سری عرفی

که پرده بر سر اسرار چیده بگذاری

لطیفه ای به تو گویم که بعد از این به غلط

عنان طبع بطالت رهیده بگذاری

ز گوش کردنت آنگاه به بود گفتن

که در جهان سخن ناشنیده بگذاری