عرفی شیرازی » قطعات » شمارهٔ ۲۵ - صلح و جنگ

عرفی نصیحت کنمت گوش دار ، گوش

تاوارهی زکشمکش صلح و جنگ خویش

با عقل و روح گر، ید بیضایت آرزوست

ناموس عشق جوی و مبین نام و ننگ خویش

زآن آفتاب پنجه کند اهل حسن را

کز خویشتن نهفته حناز آب و رنگ خویش