جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

رفتی سوی گشت و نامدی چونست این

یک هفته گذشت و نامدی چونست این

گفتی که چو هفته ای شود باز آیم

شد هفت تو هشت و نامدی چونست این