جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

در خلوت تنگ تافت آن شیخ کرخ

بس گرم تنورکی شب از شوره و مخ

گویی که گشاد مالک اندر برزخ

در گور شقی دریچه ای از دوزخ