جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۸

دنیا که گرفت در دل و جان جایت

هان تا به بخیلی نکند رسوایت

آن را به کسی ده که بگیرد دستت

یا پیش سگی نه که نگیرد پایت