جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۴

ایا دقیقه شناسی که سر هر مشکل

به پیش خاطر وقاد تو بود مکشوف

ز اختیار که صد صیغه را بود مصدر

نخست صیغه بگیر از مضارع معروف

دو حرف اول ازان سوی ما فرست که باد

چو شب صباح حسودت به مابقی موصوف