جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۳

هرچند بود آیینه احوال دگر ضد

از عیب کسان زان هنر خود بشناسی

کردم خزفی چند به سوی تو روانه

تا قیمت سلک گهر خود بشناسی