صامت بروجردی » کتاب نوحه‌های سینه زنی (به اقسام مختلفه و لحنهای متنوع و مخصوصه) » شمارهٔ ۲۹ - و برای او

هر شب جمعه به خروش و نوا

فاطمه طاهره خیرالنسا

روی نماید به سوی نینوا

گرید و گوید به صف کربلا

کرب و بلا نور دو عینم کجاست

سید مظلوم حسینم کجاست

مونس من مونس و غمخوار داشت

دادرس و یاور و انصار داشت

یار و علمدار و مددکار داشت

نیست چرا یک تن از ایشان بجا

کرب و بلا نور دو عینم کجاست

سید مظلوم حسینم کجاست

عون چه شد جعفر بی‌یار کو

قاسم بی‌مونس و غمخوار کو

حضرت عباس علمدار کو

کو علی اکبر فرخ لقا

کرب و بلا نور دو عینم کجاست

سید مظلوم حسینم کجاست

طوطی خوش نغمه باغ جنان

کو علی اصغر شیرین زبان

رفت به میدان پی آب روان

نیست نوایش ز چه در نینوا

کرب و بلا نور دو عینم کجاست

سید مظلوم حسینم کجاست

کو حرم محترم بوتراب

زینب افسردهٔ بی صبر وتاب

بخت سکینه زه چه رفته به خواب

شد به کف شمر لعین مبتلا

کرب و بلا نور دو عینم کجاست

سید مظلوم حسینم کجاست

خیمه بی صاحب شاه شهید

سوخته شد زآتش ظلم یزید

شمر چو رأس پسرم را برید

از چه جدا کرد سرش از قفا

کرب و بلا نور دو عینم کجاست

سید مظلوم حسینم کجاست