کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۶

چون در تو نه فضل و نه تفضل باشد

نه بخششی از سر تمول باشد

ما را ز سر و ریش تو میبگزیرد

طاسی و پلاسی چه تجمل باشد؟