عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر رمل

بر فکن برقع از آن رخسار سیغ

تا برآید آفتاب از زیر میغ