مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۴

وصف لب رنگین تو از دل جویم

در آرزوی زلف تو سنبل بویم

تا پر خون شد ز دیده چون گل رویم

وصف تو همه روز به بلبل گویم