مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۳

ای فاخته دل چو من به رویت نگرم

زیبایی طاوس به بازی شمرم

با خنده کبک چون درایی ز درم

دل همچو کبوتری بپرد ز برم