فرخی سیستانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

گفتم که مرا زغم به سه بوسه بخر

دل تافته گشتی و گران کردی سر

از بهر سه بوسه ای بت بوسه شمر

چو گاو به چرمگر، به من در منگر