فرخی سیستانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

صد ره گفتم که با من از عهد مخند

تا من به تو باشم از جهانی خرسند

این پند ترا نیامد آن روز پسند

هین خیز و دهل در چو بنپذیری پند