صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۳۶۳

یک سر مو منت از اخوان کم فرصت مکش

گر به چه باید فتاد از چشم خود منت مکش