صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۱۹۸

در بساط آسمان خشک، همت کم بود

آفتابش کاسه دریوزه شبنم بود