صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۱۹۶

بی تو بر من شش جهت چون خانه زنبور شد

چار دیوار عناصر تنگنای گور شد

از سر مشق جنون افتاده بودم سالها

نوخطی دیدم که داغ کهنه ام ناسور شد