باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

با یک سر موی تو اگر پیوند است

بر پای دلت هر سر مویی بند است

گفتی که رهی دراز دارم در پیش

از خود به خود آی، دوست بین تا چند است