سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » حکمت شمارهٔ ۶۸

صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد.

مسکین حریص در همه عالم همی‌رود

او در قفای رزق و اجل در قفای او