سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۶

گوینده را چه غم که نصیحت قبول نیست

گر نامه رد کنند گناه رسول نیست