مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴۱

چونی ای آنکه از جمال فردی

صدبار ز چو نیم برون آوردی

چون دانستم ترا و چونت دیدم

بی‌دانش و بینشم به کلی ویران بردی