مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱۵

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی آنی