اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱

ما را به سرای وصل خویش آری تو

بر ما ز لب لعل شکر باری تو

پس پرده ز روی خویش برداری تو

عاشق نشویم، پس چه پنداری تو؟