اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵

بر گل چو نسیم سحری سود قدم

پوشیده نقاب غنچه بربود بدم

بر شاخ چو بو برد که گل برگی خاست

دی گربهٔ بید پنجه بگشود ز هم