اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹

دیگر ز شراب شوق مستی، ای دل

و آن توبه که داشتی شکستی، ای دل

از بادهٔ نیستی خراب افتادی

تا باد چنین باد که هستی، ای دل