اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵

کردند دگر نگاربندان از ناز

در دست تو دستوانه از مشک طراز

تا کیست که خواهیش به دستان کشتن؟

یا چیست که بر دست همی گیری باز؟