اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳

چون خیل غم تو در دل ریش آید

بر سینه ز درد و غصه صد نیش آید

خونریز غمت چو مرد میدان طلبد

جز دیده کسی نیست که: تر پیش آید