اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰

از دست تو راضیم به آزردن خود

در عشق تو قانعم به خون خوردن خود

گویی که: ببینم آن دو دست به نگار

مانند دو عنبرینه در گردن خود