سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۸

کتاب از دست دادن سست راییست

که اغلب خوی مردم بیوفاییست

گرو بستان نه پایندان و سوگند

که پایندان نباشد همچو پابند