سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۴

ثنا گفتیم ما مر خواجه‌ای را

که نشناسد مقفا را ز مردف

عطارد در اسد بادش همیشه

یکی مقلوب و آن دیگر مصحف