رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۳

به کوه اندرون گفت: کمکان ما

بیا و بکن، بگسلد جان ما