هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

یارب رود از تنم اگر جان چه شود

وز رفتن جان رهم ز هجران چه شود

مشکل شده زیستن مرا بی یاران

از مرگ شود مشکلم آسان چه شود