خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۷

چون زاغ سر زلف تو پرواز کند

در باغ رخت به کبر پر باز کند

در باغ تو زان زاغ پرانداز کند

تا بر گل تو بغلطد و ناز کند