خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱

چه آتش و چه خیانت از روی صفات

خائن رهد از آتش دوزخ هیهات

یک شعله از آتش و زمینی خرمن

یک ذره خیانت و جهانی درکات