نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۳۵

نقش بند طلسم اسما ما

نقد گنجینه مسمی ما

باده نوشان بزم وحدت را

از می لعل باده پیما ما

گاه مجنون صفت بیابان گرد

گاه محمل نشین چو لیلی ما

گه بگردون چو ماه تابنده

گه چه ماهی غریق دریا ما

نه فلک یکصدف ز بحر دلست

واندر آن همچو در یکتا ما

خوش بنور علی عالیقدر

چشم و دل کرده ایم بینا ما