وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۱ - در خیال تو

چو وحشی سر به زانو دوش بودم در خیال تو

که شبها چیست شغلت ، در کجایی، کیست پهلویت

دراین اندیشه خفتم دیدمت در خلوتی تنها

قدح در دست و می درسر، صراحی پیش زانویت