سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۷

بختی نه که با دوست درآمیزم من

عقلی نه که از عشق بپرهیزم من

دستی نه که با قضا درآویزم من

پایی نه که از میانه بگریزم من