میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

شیخ و زاهد دوش اگر منع از شرابم کرده است

ساقی از یک جام می امشب خرابم کرده است

راست گفته است، از حدیث راست رنجیدن خطا است

شیخنا زندیق و ملحد، گر خطابم کرده است

گر مرا رسوای عالم کرد عشقش باک نیست

دامنی تر بوده ام بر آفتابم کرده است

عقل و دانش را نثار راه مجنون کرده ام

از سگان کوی لیلی چون حسابم کرده است

صحبت شیخ ایمنم کرد از عذاب روز حشر

حق چو در دنیا بدین دوزخ عذابم کرده است

نیست بر حکم حق ای زاهد سزاوار اعتراض

در خرابات مغان گر فتح بابم کرده است

مینهد هر شب سبو پیر خراباتم بدوش

بهر این خدمت ز رندان انتخابم کرده است

از حرم گر سوی دیرم برد پیر میفروش

ره نمائی از خطا سوی صوابم کرده است