میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۲

نهان در خاک کن ما و توئی را

یکی کن در همه عالم دوئی را

وجودت جز طلسم جادوئی نیست

ز هم بشکن طلسم جادوئی را

بهر سوئی که پوئی ره نجوئی

مگر پوئی تو سوی بیسوئی را

نثار بیشه شیران حق کن

همه غنج و دلال آهوئی را

دوئی غیر از طریق مانوی نیست

رها کن این طریق مانوی را

ره بدخوئی از ما و توئی خاست

رها کن راه زشت بدخوئی را

نگردد جام جم دل، تا نبینی

در او پیدا جمال خسروی را