رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲

خوش آنکه شب غمم سر آید

خورشید من از درم درآید

خوش آنکه ستاره ی مرادم

از مشرق آرزو برآید

خوش آنکه به محفل من از مهر

آن ماه چو مهر انور آید

خوش آنکه دلیل کعبه ی وصل

در وادی هجر رهبر آید

خوش آنکه سپاه شادمانی

بر لشکر غم مظفر آید

خوش آنکه رفیق از برم یار

دیگر، نرود چو دیگر آید