سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰

ای عالم علم پیشگاه تو برفت

ای دین محمدی پناه تو برفت

ای چرخ فرو گسل که ماه تو برفت

در حجله‌رو ای سخن که شاه تو برفت