آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۸

طبیبا، جان غم پرورد من بین

چو درمانم تو داری، درد من بین

تو کز می، چهره ی گلرنگ داری

به این شکرانه رنگ زرد من بین

بکویت نقد جان آورده از راه

کرم فرما و راه آورد من بین

نگارا، چونکه در محمل نشستی

بدنبالت شتابان گرد من بین!

دلش را گرم کردم با خود آذر

بیا تأثیر آه سرد من بین