قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۰

نوروز مهین جم همایون آورد

چون فرخ مهرگان فریدون آورد

هرکس بجهان رهی دگرگون آورد

مردی و وفا و جود فضلون آورد