مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۱

به فر دولت تو صد هزار کس هستند

رسیده این به مراد و نشسته آن به سرور

من شکسته دل خسته جان غمگینم

که همچو چشم بد از حضرت تو هستم دور