جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

برخیز و به باغ آی که گل در جوش است

بی روی تو بلبل چمن خاموش است

زنبور صفت چرا زنی نیش مرا

گفتا چه شود که نیش من با نوش است