سعدی » مواعظ » قصاید و قطعات عربی » شعر ۱۰ - ایضا فی الغزل

حدائق روضات النعیم وطیبها

تضیق علی نفس یجور حبیبها

فیالیت شعری ای ارض ترحلوا

و بینی و بین الحی بید اجوبها

ذکرت لیالی الوصل و اشتاق باطنی

فیا حبذا تلک اللیالی و طیبها

و مجلسنا یحکی منازل جنة

و فی ید حوراء المحلة کوبها

بقلبی هوی کالنمل یا صاح لم یزل

تقرض احشائی و یخفی دبیبها

فلا تحسبن البعد یورث سلوة

فنار غرامی لیس یطفی لهیبها

و جلباب عهدی لایرث جدیده

و روضة حبی لایجف رطیبها

سقی سحب الوسمی غیطان ارضکم

و ان لم یکن طوفان عینی ینوبها

منازل سلمی شوقتنی کابة

و ما ضر سلمی ان یحن کئیبها

بکت مقلة السعدی ما ذکرالحمی

واطیب ما یبکی ادیار غریبها