گنجور

آمار اوزان عروضی

 
شاه نعمت‌الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۱۴۹۸۱ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۴۹۸۱ ۱۰۰.۰۰