گنجور

کنز الحقایق

 
شیخ محمود شبستری
شیخ محمود شبستری
 

بسم الله الرحمن الرحیم: به نام آن که اول کرد و آخر

در حقیقت اسلام فرماید: چه فرق‌ست ای پسر از جسم تا جان

حکایت: چه نیکو گفت آن پیر سخندان

در تحقیق حقیقت: به کلی دور شو از رسم و عادت

در تحقیق طهارت: ز دنیا و ز دنیادار شو دور

در تحقیق نماز: خشوع مومنان جان نماز است

در تحقیق زکوة: چو دانستی عماد دین صلوه است

حکایت: چنین گویند مردی بود قصاب

در تحقیق روزه: ز خشم و شهوت و از حرص و کینه

در تحقیق حج و ارکان آن گوید: هر آن امری که فرمودت به جای آر

در تحقیق جهاد و معنی آن: ز بعد او دگر رکن جهاد است

در پیدایش نفس و صفت آن: چنین گفتند دانایان اسرار

در حقیقت نفس گوید: مثال این‌ست نیکو فهم آن کن

در تحقیق مراتب نفس: چو می‌خواهی بدانی نفس و شیطان

در حکت و موعظت: تو نفست دل کن و دل را چو جان کن

در موازنهٔ نفس در تمثیل جام جم: یکی جم نام وقتی پادشا بود

در ذکر شیطان و لعنت کردن بر او: ز من بشنو بیان حال شیطان

مثال: مثالی گویمت بنیوش آن را

در مناظرهٔ موسی علیه‌السلام: چو موسی باز می‌گردید از طور

ادامه (صفحهٔ ۴۰ و ۴۱ مفقود است): چو تسبیح از خواهر این اسرار بشنود

در بیان نهایت عشق است: به صورت آدمی کرده است نقاش

در تحقیق شریعت و بیان طریقت: سوالی چند کردم از حکیمی

در تحقیق الدنیا سجن المؤمن: چو دنیا مومنان را هست زندان

در تحقیق بهشت و دوزخ: اگر تو خوی خوش داری به هر کار

در تحقیق رزق: یقین دان رزق جان از علم و دین است

التعظیم لامر الله و الشفقه علی خلق الله: به جان تعظیم امر حق به جا آر

در تحقیق عیسی و دجال: دو چشمست آدمی را بی ضرورت

در شناخت مهدی سلام الله علیه: بسی گفتند از عیسی و مهدی

در شرح حضرت مهدی سلام الله علیه: خوشا وقت کسان عهد مهدی

در صفت حضرت مهدی: ببین چون بهترین مهتران اوست

در تحقیق موتوا قبل ان تموتوا: بمیر ای بی‌خبر گر می‌توانی

در تحقیق صراط: صراط اندر حقیقت چیست راهست

در تحقیق میزان: ندانی چیست تحقیق ترازو

در تحقیق قیام قیامت: چو بهتر در زمانه علم و جانست

در نشر: دلیل است ای اخی بر حشر و نشرت

در جزلی عمل: گرت امروز سوی ظلم میل است

در حسب حال و ختم کتاب گوید: سخن در سینه زین بسیار دارم