گنجور

ترکیبات

 
سنایی
سنایی غزنوی » دیوان اشعار » ترکیبات
 

شماره ۱ - ترکیب بند موشح در مدح خواجه امام محمدبن محمد

شماره ۲ - ترکیب بند در مدح ایرانشاه

شماره ۳ - ترکیب بند در مدح مکین‌الدین

شماره ۴ - در مدح عمادالدین سیف‌الحق ابوالمفاخر محمدبن منصور